Stand van zaken aanbesteding- en contracteringstrategie

23-09-2016
1902 keer bekeken

Een aanbesteding- en contracteringstrategie (ACS) is nodig om te komen tot een doelmatige aanbesteding. Afgelopen periode is deze strategie voor het programma uitgewerkt.

De belangrijkste punten van het programma ERTMS zijn ter informatie op 23 september gedeeld door staatssecretaris Dijksma met de Tweede Kamer.

De strategie is nog in ontwikkeling en wordt de komende periode verder uitgewerkt in het kader van de programmabeslissing. Hier op vooruitlopend is een aantal voorlopige uitgangspunten geformuleerd op grond waarvan de verdere uitwerking kan plaatsvinden.

Apart aanbesteden infrastructuur en materieel

Onderzoek wijst uit dat het gescheiden aanbesteden van infrastructuur en materieel meer voor- dan nadelen oplevert. Belangrijkste argumenten hangen samen met het creëren een grotere marktspanning en het beperken van de afhankelijkheid van één leverancier. Ook krijgen contracten op deze manier een beheersbare omvang. Ook speelt het feit dat de ene leverancier meer deskundigheid heeft op het gebied van materieel en de andere meer op het gebied van infrastructuur. Bij gescheiden aanbesteding kan optimaal gebruik worden gemaakt van deze verschillen in expertise.

Twee ERTMS-leveranciers voor de infrastructuur

Het programma adviseert twee afzonderlijke contracten voor twee ERTMS-leveranciers voor de infrastructuur te hanteren. Die zullen vervolgens respectievelijk het zuidelijke en noordelijke deel van de ERTMS-uitrol op zich nemen (dit is een onderdeel van de uitrolstrategie). Deze optie heeft de voorkeur boven één contract omdat hierdoor mogelijkheden ontstaan marktpartijen te prikkelen optimale prestaties te leveren, ook na gunning van de opdracht.

Bij aanbesteding infrastructuur aansluiten bij de werkwijze van ProRail

Het is belangrijk dat de balans wordt gevonden tussen optimalisatievoordelen enerzijds en het zo dicht mogelijk aansluiten bij de bestaande structuren anderzijds. Hierom adviseert het programma ERTMS-specifieke onderdelen integraal aan te besteden, maar de aanbesteding van onderdelen die rechtstreeks inhaken op de organisatie van de infrastructuurbeheerder te laten aansluiten bij de bestaande werkwijze van ProRail. Op grond hiervan wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het ERTMS-systeem en het kennisintensieve onderhoud ervan integraal worden aanbesteed aan de twee eerdergenoemde ERTMS-leveranciers. En dat voor de overige onderdelen, zoals het storingsonderhoud, de bestaande onderhoudscontracten worden gerespecteerd en zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij de werkwijze van ProRail.

Centrale inkoop voor aanpassingen aan het materieel

Bij de inbouw van ERTMS in materieel is sprake van een groot aantal partijen. Het gaat om verschillende soorten vervoerders/materiaaleigenaren met verschillende soorten en typen materieel: NS, regionale reizigersvervoerders, goederenvervoerders, materieel van aannemers en historische vervoerders. Deze partijen hebben aangegeven voorstander te zijn van centrale inkoop. Het programma heeft naar mogelijkheden gezocht om een strategie te ontwikkelen die recht doet aan de verschillen tussen deze partijen en hun materieel en tegelijkertijd zoveel mogelijk schaalvoordelen biedt. Gelet op het bovenstaande stelt het programma voor via een centrale inkoop in twee tot vier contracten aan te besteden, waarbij per contract de meest geschikte contractvorm wordt bepaald. Hierdoor kan maatwerk worden geleverd en kunnen  schaalvoordelen worden behaald. Het programma zal samen met de verschillende vervoerders/materieeleigenaren bepalen welk materieel op welk tijdstip moet worden omgebouwd en in hoeverre deze vervoerder/materieeleigenaar aanbestedingsplichtig is.

Vervolg

Om tot een definitieve ACS te komen, werkt het programma de komende periode een aantal onderwerpen verder uit. Dit gaat onder andere over de wijze waarop de uitvoerende Systeemintegratie wordt vormgegeven, de wijze waarop de STM-ATB wordt aanbesteed en de nadere uitwerking van de centrale inkoop van het materieel.

Lees voor meer informatie de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen